คำร้องออนไลน์
Username
Password
V.1 Since 16.08.2018
โปรด login เข้าระบบเพื่อยื่นคำร้อง หรือ พิจารณาคำร้อง

คำร้องที่เปิดยื่นผ่านระบบออนไลน์

ระดับปริญญาตรี
- คำร้องทั่วไป
- ขอถอนรายวิชาล่าช้ากรณีพิเศษ
- ขอจดทะเบียนล่าช้ากรณีพิเศษ
- ขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายจดทะเบียน
- ขอคืนค่าใช้อุปกรณ์เต็มจำนวน
- ขอคืนค่าใช้อุปกรณ์กึ่งหนึ่ง
- ขอจดทะเบียนเกินข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- ขอจดทะเบียนต่ำกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
- ขอจดทะเทียนนข้ามหลักสูตร
- ขอจดทะเบียนข้ามสถาบัน
- ขอกักตัวสอบ
- ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต
- กรณีขาดสอบ
- ขอทบทวนผลการศึกษา
- ขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ
- ขอเพิ่มโควต้ารายชือวิชา
- ขอรับเอกสารการฝึกงาน
- ขอคืนสถานภาพนักศึกษา
- ขอลาพักการศึกษา
- ขอลาออก
- ขอปรับโครงสร้างหนี้กรณีผ่อนผัน
- ขอยื่นแจ้งจบล่าช้า
- ขอยกเลิกการยื่นแจ้งจบ
- ขอย้าย Section


ระดับปริญญาโท

- คำร้อง